پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 13,500,000
 • 3+1
 • 210 m2
اجاره - مسکن 75,000
 • 3+1
 • 220 m2
اجاره - مسکن 100,000
 • 4+2
 • 430 m2
برای فروش - مسکن 94,500,000
 • 3+1
 • 271 m2
برای فروش - مسکن 18,500,000
 • 5+1
 • 280 m2
برای فروش - مسکن 1,400,000
 • 4+2
 • 430 m2
برای فروش - مسکن 13,650,000
 • 3+1
 • 230 m2
برای فروش - مسکن 18,430,000
 • 6+2
 • 320 m2
برای فروش - مسکن 35,500,000
 • 5+2
 • 420 m2
برای فروش - زمین 11,850,000
 • 622 m2
برای فروش - مسکن 550,000
 • 3+1
 • 193 m2
برای فروش - مسکن 2,650,000
 • 7+3 ve üzeri
 • 1,150 m2
همه آگهی ها;