پروژه های جدید

همه آگهی ها

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 3,100,000
 • 6+2
 • 450 m2
برای فروش - مسکن 36,900,000
 • 5+2
 • 380 m2
برای فروش - مسکن 27,000,000
 • 3+1
 • 165 m2
برای فروش - مسکن 17,950,000
 • 4+1
 • 245 m2
اجاره - مسکن 32,000
 • 2+1
 • 115 m2
اجاره - مسکن 90,000
 • 5+1
 • 250 m2
برای فروش - مسکن Teklif Ver
 • 8+2
 • 1,500 m2
برای فروش - مسکن 18,950,000
 • 4+1
 • 255 m2
برای فروش - مسکن 1,600,000
 • 4+2
 • 430 m2
برای فروش - زمین 145,000,000
 • 2,560 m2
اجاره - تجاری 500,000
 • 1 قسمت
 • 2,101 m2
برای فروش - مسکن 20,000,000
 • 9+2
 • 1,400 m2
همه آگهی ها